Co-ODS

Không gian tủ

1U

Bandwidth

Unlimited

Trong nước

100 Mbps

Quốc tế

3 Mbps

Công suất điện

400W

Ổ cắm mạng

1 Gbps

IP Tĩnh

01 IP

ODS

Datacenter

1,500,000 VND
Hàng tháng
Đăng ký

Co-FPT

Không gian tủ

1U

Bandwidth

Unlimited

Trong nước

1 Gbps/rack

Quốc tế

3 Mbps

Công suất điện

400W

Ổ cắm mạng

1 Gbps

IP Tĩnh

01 IP

FPT

Datacenter

1,600,000 VND
Hàng tháng
Đăng ký

Co-CMC

Không gian tủ

1U

Bandwidth

Unlimited

Trong nước

1 Gbps/rack

Quốc tế

3 Mbps

Công suất điện

400W

Ổ cắm mạng

1 Gbps

IP Tĩnh

01 IP

FPT

Datacenter

1,600,000 VND
Hàng tháng
Đăng ký

Co-VDC

Không gian tủ

1U

Bandwidth

Unlimited

Trong nước

100 Mbps

Quốc tế

4 Mbps

Công suất điện

400W

Ổ cắm mạng

1 Gbps

IP Tĩnh

01 IP

VDC

Datacenter

1,700,000 VND
Hàng tháng
Đăng ký

Co-Viettel

Không gian tủ

1U

Bandwidth

Unlimited

Trong nước

1 Gbps/rack

Quốc tế

3 Mbps

Công suất điện

400W

Ổ cắm mạng

1 Gbps

IP Tĩnh

01 IP

Viettel

Datacenter

1,700,000 VND
Hàng tháng
Đăng ký