Cloud SSD VPS

Dịch Vụ Cloud SSD VPS tốc độ cao

CPU(Share)

1 Vcore

RAM(Fix)

512MB

SSD(Fix)

15GB

Địa chỉ IP

1

Phương thức quản trị

SSH/Remote/Console

OS

Linux/Windows

Cloud VPS-1 Giá 100,000/mo
Đăng ký

CPU(Share)

1 Vcore

RAM(Fix)

1GB

SSD(Fix)

20GB

Địa chỉ IP

1

Phương thức quản trị

SSH/Remote/Console

OS

Linux/Windows

Cloud VPS-2 Giá 150,000/mo
Đăng ký

CPU(Share)

2 Vcore

RAM(Fix)

2GB

SSD(Fix)

30GB

Địa chỉ IP

1

Phương thức quản trị

SSH/Remote/Console

OS

Linux/Windows

Cloud VPS-3 Giá 300,000/mo
Đăng ký

CPU(Share)

4 Vcore

RAM(Fix)

4GB

SSD(Fix)

50GB

Địa chỉ IP

1

Phương thức quản trị

SSH/Remote/Console

OS

Linux/Windows

Cloud VPS-4 Giá 750,000/mo
Đăng ký

CPU(Share)

6 Vcore

RAM(Fix)

8GB

SSD(Fix)

100GB

Địa chỉ IP

1

Phương thức quản trị

SSH/Remote/Console

OS

Linux/Windows

Cloud VPS-5 Giá 1,200,000/mo
Đăng ký